تماس با ما

 

دفتـــر فـــــــروش :
آدرس : تهران حکیمیه تهرانپارس  خیابان اتحاد چهارم غربی پلاک 9 
کــد پســــــتی : 1658966511

تلفن : 77356492 21 98+
فکس : 77391448 21 98+

درگاه مشتریان : i n f o@ h y p e . i r
واحد استخدام : j o b @ h y p e .i r

-------------------------------------------------------------------------------------------------
دفتـــر مرکـــــــزی :

آدرس : تهران بلوارافریقا  تقاطع ظفر برج پم طبقه چهارم واحد 4
کــد پســــــتی : 1968634171

تلفن : 22211116 21 98+
فکس : 26372750 21 98+ایمیل : info@hype.ir

-------------------------------------------------------------------------------------------------

واحـــــــد انفورماتیـــــــک :

تلفن : 77792401 21 98+
ایمیل : i t a d m i n @ h y p e . i r

Image
Image

فـــرم ارتبـــاط بـــا مـــا