مسابقات آفرود رودهن

3
2
1 1
5
4

دومین سری مسابقات پینت بال پالم

IMG 9683
IMG 9730
IMG 9781
IMG 9785
P1

گردهمایی اف جی سواران در پیست دانیال

SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 56 40
SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 56 28
SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 54 56
SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 56 33
SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 56 37
SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 56 42
SetRatioSize800800 Photo 2016 04 24 16 56 45
SetRatioSize800800 Photo 2016 05 08 16 52 59

مسابقات آفرود سرزمین ایرانیان

DSC 8883
DSC 8917
DSC 8957
DSC 9016
DSC 9263
DSC 9344
DSC 9391
DSC 9421
DSC 9427

اسکی

DSC 7269
DSC 7297
DSC 7318
DSC 7321
DSC 7351
DSC 7352
DSC 7436
SetRatioSize800800 DSC 7332
SetRatioSize800800 DSC 7333

گردهمایی اف جی سواران در کویر

DSC 0060
DSC 6473
DSC 6517
DSC 6520
DSC 6553 1
DSC 6553
DSC 6572
SetRatioSize800800 DSC 6782

مسابقات اتومبیل ریس

MG 0194
MG 0222
MG 0337
MG 0371
MG 0383
MG 0497
MG 0882
MG 0885
MG 0888
MG 0914
MG 0985

مسابقات موتور ریس

DSC 2224
DSC 2331
DSC 2407 1
DSC 2418 1
DSC 2429 1
DSC 2474
SetRatioSize800800 DSC 2019
SetRatioSize800800 DSC 2026
SetRatioSize800800 DSC 2028
SetRatioSize800800 DSC 2032

مسابقات قهرمانی دریفت

DSC 3621
DSC 3623
DSC 3647
DSC 3654
DSC 3671
DSC 3681
DSC 3767
DSC 3800
DSC 4156
DSC 4292
SetRatioSize800800 DSC 3645